Trwa wczytywanie produktów

Rabat na START

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „ Rabat na start”

(dalej „Regulamin”)

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Rabat na start”, zwanej dalej „Promocją”, jest Gajet Aleksandra Nizińska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pułtuskiej 7/3, NIP: 5311619543. zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest zwiększenie rozpoznawalności serwisu Gajet-druk.
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 8 czerwca 2016 roku do odwołania, z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 8 Regulaminu
 4. Organizator jest przyznającym rabat w rozumieniu art. 919 i c.
 5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 2 NAGRODY
 1. Uczestnik otrzyma stały rabat w wysokości 5% rejestrując się w serwisie gajet-druk.pl(dalej: „Nagrody”).
 2. Ilość przyznawanych rabatów jest ograniczona i wynosi 200.
 • 3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych oraz firm, nabywających Produkty z rabatem promocyjnym jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 2. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 3. Warunkiem otrzymania stałego rabatu 5% jest zarejestrowanie się w serwisie gajet-druk.pl.
 4. Uczestnik otrzyma przy każdym zamówieniu rabat 5% wartości zamówienia netto.
 5. Rabat przyznawany będzie po wysłanie o tytule „Rabat na start” na adres biuro@gajet-druk.pl
 6. Promocja łączy się z innymi promocjami.
 • 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na biuro@gajet-druk.pl
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko/nazwę firmy i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.gajet-druk.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.